Nike Arena Elva kunstmuruväljaku sisekorraeeskirjad võistluste, ürituste ja treeningute toimumiseks

 • Väljaku kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingu alusel. Võistluste ja treeningute läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse väljaku administratsiooniga.
 • Väljaku administratsioonil on õigus kunstmuru vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult võistlusteks ja treeninguteks sulgeda.
 • Treener või treeninggrupi eest vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena ning veenduma selles, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ja väljak on korras.
 • Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener ja/või üritust korraldav organisatsioon. Tingimused:
  • inventar väljastatakse treenerile või vastutavale isikule
  •  treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks
  • treeningu lõppedes tagastatakse väljaku korrasolek
  • kasutatud inventar paigutatakse oma kohale tagasi
  • rikutud inventari ja vahendite kohta koostatakse akt ning korvatakse tekitatud kahju
 • Kõik väljakul toimuvad treeningtunnid ja võistlused kooskõlastatakse väljaku administraatoriga.

 • Iga väljaku kasutaja ja külastaja kohuseks on täita väljaku kodukorda ning väljaku esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid. Kasutajad on kohustatud kinni pidama käitumisreeglitest väljakul:
  • väljakul ei ole lubatud treeningtundide läbiviimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta
  • väljaku külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal
  • väljakule on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm ohtlikke esemeid), pürotehnilisi vahendeid, alkoholi, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke), lipuvardaid
  • väljakule ei ole lubatud siseneda rulluiskudega vm sarnaste vahenditega ning koerte ja muude koduloomadega
  • väljakule on lubatud siseneda jalgrattaga vaid selleks, et see paigutada jalgrattaparklasse
  • väljakul on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all
  • väljakul ei ole lubatud suitsetamine
  • väljaku külastaja peab hoidma puhtust ja korda
  • väljakule pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest
 • Väljakule jäetud isiklike asjade eest väljaku administratsioon ei vastuta.

VÄLJAKU KÜLASTAJA MEELESPEA

 • Väljakule pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest
 • Väljaku külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal.
 • Väljakule on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm ohtlikke esemeid) ning pürotehnilisi vahendeid.
 • Väljakule on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke.
 • Väljakul on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
 • Väljakul ei ole lubatud suitsetamine.
 • Väljaku külastaja peab hoidma puhtust ja korda.
 • Väljaku külastaja peab täitma väljaku esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid.

VÄLJAKU KASUTAJA MEELESPEA

 • Väljaku kasutamine toimub tunniplaani ja lepingute alusel.
 • Treeningu lõppedes korrasta treeningala.
 • Puhasta ja tagasta inventar tagasi oma kohale.
 • Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks.
 • Ära sega oma tegevusega teisi treeningust osavõtjaid!
 • Kui treeningu käigus satub väljakule kivisid, siis tuleb need treeningu järgselt kohe eemaldada!
 • Hoia puhtust ja korda!
 • Täida väljaku administratsiooni juhiseid ja korraldusi!